Algemene Voorwaarden Besteltaart.nl

Datum: 27-06-2018 Versie: 1.6

Identiteit van de ondernemer

Dr. Banket B.V. Handelend onder de naam: Besteltaart.nl Vestigingsadres: Robert Peereboomweg 18, 2031 BC Haarlem. Telefoonnummer: +31 (0)23 - 7640709 KvK-nummer: 69011516 BTW-identificatienummer: NL857691442B01

Toepasselijkheid

De algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen door, bestellingen bij, leveringen door en betalingen aan Dr. Banket. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien dit vooraf, schriftelijk en expliciet op punten gebeurt, waarbij de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. Door het accepteren van een aanbieding of het plaatsen van een bestelling geeft de klant Dr. Banket te kennen deze voorwaarden te aanvaarden. De algemene voorwaarden kunnen aangepast worden en deze aanpassing kunt u herkennen aan het versie nummer. Op onze website is altijd de meest recente versie te vinden.

Aanbiedingen en prijzen
Aanbiedingen door en prijzen van Dr. Banket zijn vrijblijvend. Dr. Banket accepteert geen aansprakelijkheid voor zet- of drukfouten. Dr. Banket behoudt het recht om wijzigingen in kostprijzen, valutakoersen of (wettelijke) voorschriften per direct door te berekenen. Alle geldende prijzen zijn steeds exclusief BTW en exclusief verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. Op online media zoals website's zijn de prijzen altijd inclusief btw. Alle prijzen zijn gebaseerd op exclusief bezorgkosten. Bij bezorging worden extra kosten in rekening gebracht. Deze kosten worden in dat geval direct bij het bestellen zichtbaar gemaakt.

Diensten - De dienst die Dr. Banket B.V. aanbiedt is het verkopen en bezorgen van taarten, gebak en daaraan gerelateerde producten binnen Nederland en België. Dr. Banket behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.

Producten - Afhankelijk van seizoen en beschikbaarheid van grondstoffen, kunnen de te leveren producten afwijken van de afbeeldingen op de website, offerte of brochure. Indien op verzoek van de klant gekozen word voor een ander kleur marsepein kan het zijn dat deze afwijkt van het geen wat de klant in gedachten heeft. Kleuren van Marsepein wordt met de hand gekleurd en kan dus daarom altijd afwijken.

Besteltijd - Offline: De klant kan van maandag tot en met vrijdag tot 15.00 uur bestellen voor de levering van de volgende dag. Taarten voor levering op maandag dienen vrijdagmiddag uiterlijk vóór 15.00 uur besteld te zijn. Op zondag levert Dr. Banket in principe geen taarten, tenzij anders met de klant overeengekomen. Moet een product worden voorzien van een afbeelding, houdt er dan rekening mee dat deze afbeelding ook vóór 15.00 uur door ons is ontvangen. Rond feestdagen kunnen andere besteltijden gelden zie website en/of nieuwsbrief.
Besteltijd - Online :
24/7 bestelmogelijkheid u kunt dagelijks tot 17:00 voor levering voor morgen. De tijden kunnen ieder moment aangepast worden op de website. Het is niet mogelijk om voor Zondag een taart te bestellen mits anders vermeld op de website. Op Zondag en Feestdagen kunnen er afwijkende besteltijden zijn.

Bestellingen - Door het plaatsen van een bestelling per telefoon, post, fax, e-mail, internet is de overeenkomst een feit. Dr. Banket behoudt zich het recht om bestellingen zonder opgave van reden te weigeren, dan wel voorwaarden daaraan te verbinden, zoals het vragen van een vooruitbetaling. Bestellingen worden altijd bevestigd door een e-mail naar het bij de bestelling opgegeven e-mailadres. Controleer altijd goed alle gegevens. Dr. Banket is niet verantwoordelijk voor eventuele typefouten. Wijzigingen kunnen tot 15:00 uur worden doorgegeven indien producten de dag erop moeten worden geleverd. Indien het een online bestelling is vanaf de website kan het adres aangepast worden totdat de status van de bestelling "in productie" staat. Indien u het adres wilt wijzigen na de status "in productie" dient u telefonisch contact op te nemen. Dr. Banket is niet verantwoordelijk voor foutief aangeleverde adressen of afleverdata.
Indien levering van winkels en/of wederverkopers
: Wanneer de vervoerder de bestelde producten op het aangeleverde adres en de gevraagde afleverdatum heeft getracht af te leveren, dan wordt de bestelling in rekening gebracht. Indien de bestelling niet kan worden bezorgd dan dient de bestelling opgehaald te worden in Haarlem.
Indien het een levering is die online is besteld
zal de chauffeur ten alle tijde het product af leveren binnen de gestelde venstertijd(en), met een speling van 30 minuten voor en na venstertijd. Indien de chauffeur het niet kan leveren vanwege afwezigheid kan de chauffeur het product proberen af te leveren bij één van de naaste buren. Het is overigens geen verplichting dat de chauffeur de taart bij afwezigheid van de ontvanger probeert te bezorgen bij de naaste buren. Dagverse producten worden niet nogmaals aangeboden om de kwaliteit te waarborgen. Bij het niet aanwezig zijn op de afgesproken venstertijd geeft geen recht op terugbetaling van het product.

Levertijden en bezorgen - Dr. Banket zal steeds streven naar snelle levering van de bestelling. Opgegeven levertijden/venstertijden zijn echter slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de overeenkomst te ontbinden. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden bedongen, gelden ook voor door Dr. Banket ten behoeve van de levering ingeschakelde derden. Voor Winkels, Horeca gelegenheden etc. Kan er een dagelijkse levering plaatsvinden deze is gratis mits er producten worden besteld boven een bedrag van € 25,- exclusief btw. Bij bestellingen onder de € 25,- exclusief btw kan er €12,50 bezorg kosten in rekening gebracht worden. Indien de taart bij een bedrijf of organisatie moet worden afgeleverd, dan wordt deze afgegeven bij de receptie. Nadat de taart bij de receptie is afgeleverd is Dr. Banket niet meer verantwoordelijk voor de verdere interne aflevering. Dr. Banket levert in principe niet op zon- en feestdagen, Koningsdag, 24 en 31 december, tenzij anders met de koper is overeengekomen. In geval van calamiteiten en natuurrampen behouden wij ons het recht bestelde producten niet af te leveren.
In het geval van een internet bestelling
: Wanneer de ontvanger niet op het bezorgadres aanwezig is, wordt geprobeerd de producten bij het aangrenzende bedrijf of de buren af te geven. Lukt dit niet dan wordt het product retour meegenomen en zal de bestelling terug naar de bakkerij gaan. De kosten voor de bezorging en de producten zijn in dat geval voor de klant die de bestelling heeft geplaatst. De koper heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient de klant Dr. Banket daarvan zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 1 uur na de aflevering, telefonisch en gemotiveerd in kennis te stellen. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Dr. Banket de keuze de desbetreffende producten te vervangen voor nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. Restitutie word slechts geaccepteerd indien zij vooraf bij Dr. Banket telefonisch zijn aangemeld of dienst doende chauffeur. Vanaf ontvangst van de producten is de koper volledig aansprakelijk voor de kwaliteit, de hygiëne, de declaratie en het zorgvuldig vervoeren van de producten. Gezien de aard van de producten dient meestentijds een beperkte houdbaarheid in acht genomen te worden. Door Dr. Banket geleverd gebak en taarten dienen gekoeld bewaard te worden en mogen maximaal tot één dag na levering door de klant tot verteer aangeboden worden.

Betaling - Alle bestellingen via de internet websites dienen vooruit betaald te worden via iDEAL of andere betaalmogelijkheden die worden aangeboden. Winkels, Horeca gelegenheden etc ontvangen een factuur met een betaaltermijn van 30 dagen, deze zal automatisch geïncasseerd worden. Facturen kunnen ook per overboeking voldaan worden, echter als de betaling niet binnen 30 dagen plaatsvind zullen er geen verdere leveringen zijn. Dr. Banket kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de eventuele schade of omzetderving door niet te leveren. Bestellingen met een order waarde van 10.000 euro of meer dienen ten alle tijde 30% aanbetaald te worden en 70% na levering ongeacht het betalingstermijn tenzij anders overeengekomen.

Prijzen - Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro's, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent en exclusief BTW, op de website's kunnen de bedragen inclusief btw getoond worden. De koper is de prijs verschuldigd die Dr. Banket in haar bevestiging aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-) fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Dr. Banket worden gecorrigeerd. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.

Afbeeldingen op taarten - Afbeeldingen en foto's dienen aangeleverd te worden in de gangbare bestandsformaten JPG, GIF of PNG van voldoende resolutie. Ook bij een eigen ontwerp dient de afbeelding een hoge resolutie te hebben. Dr. Banket streeft er naar de kleuren van afbeeldingen zoveel mogelijk te continueren. Door het gebruik van eetbare inkt en printbenodigdheden kan het gebeuren dat kleuren en kwaliteit van foto's en logo's niet 100% overeenstemmen met het origineel of de getoonde productfoto's. Dr. Banket kan in dat geval niet aansprakelijk worden gesteld. Dr. Banket is niet verantwoordelijk voor de inhoud van ingezonden en als gevolg daarvan op producten verwerkte afbeeldingen. Desondanks is Dr. Banket zich bewust van haar maatschappelijke verantwoording en wil zij haar ethiek hoog houden. Daarom worden alle ingezonden afbeeldingen door Dr. Banket gecontroleerd op ongeoorloofde inhoud volgens Nederlands en Europees recht. Foto's die aanstoot geven (b.v. met pornografische of gewelddadige inhoud) of schadelijk kunnen zijn voor minderjarigen of persoonlijkheidsrechten en/of copyrights van derden kunnen schaden, worden geweigerd. De koper wordt terechtgewezen op het overtreden van onze voorwaarden en in de gelegenheid gesteld een andere afbeelding in te zenden of de koop te annuleren.

Overmacht - In geval van overmacht heeft Dr. Banket het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van enige bestelling op te schorten, dan wel zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit de klant schriftelijk mede te delen en zulks zonder dat Dr. Banket gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, op last van NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.

Klachten - Overal worden foutjes gemaakt. Dr. Banket doet er alles aan de bestellingen en leveringen zo soepel mogelijk te laten verlopen. Desondanks kan het voorkomen dat er iets misgaat. Mocht de klant een klacht willen indienen dan kan dat via de vermelde contactgegevens op de website. Dr. Banket neemt elke klacht uiterst serieus en zorgt voor een passende oplossing. Klachten worden binnen 1 week na levering behandeld.

Aansprakelijkheid - Dr. Banket is niet aansprakelijk voor schade, die niet aan opzet of grove schuld van Dr. Banket is toe te rekenen dan wel ontstaan is door omstandigheden die niet voor risico van Dr. Banket komen. Dr. Banket draagt geen verantwoordelijkheid voor informatie, foto's, folders en andere vormen van voorlichtingsmaterialen voor zover onder verantwoordelijkheid van derden uitgegeven. Voor handelingen en/of tekortkomingen van derden draagt Dr. Banket eveneens geen verantwoordelijkheid. Dr. Banket is niet aansprakelijk voor misverstaan, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Dr. Banket, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Dr. Banket. Aansprakelijkheid voor schade waartegen de klant reeds is verzekerd wordt ten alle tijden door Dr. Banket uitgesloten. Dr. Banket is niet aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens verzending van goederen wanneer deze op verzoek van de klant wordt uitgevoerd door een ander bedrijf dan Dr. Banket. Verzending is onder deze omstandigheden geheel voor risico van de klant.

Diversen - De klant van Dr. Banket dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten, welke rusten op de door Dr. Banket geleverde producten, geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. Dr. Banket garandeert niet dat de aan de koper geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrechten van derden.

Toepasselijk recht - Op alle rechtsbetrekkingen tussen Dr. Banket en haar klanten is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.