Algemene Voorwaarden Besteltaart.nl

Datum: 19-11-2020 Versie: 1.7

Identiteit van de ondernemer

BestelTaart.nl Vestigingsadres: Tingietersweg 34, 2031ES Haarlem. Telefoonnummer: +31 (0)23 - 7640709
KvK-nummer: 80764908 BTW-identificatienummer: NL861791757B01

Toepasselijkheid
De algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen door, bestellingen bij, leveringen door en betalingen aan BestelTaart.nl. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien dit vooraf, schriftelijk en expliciet op punten gebeurt, waarbij de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. Door het accepteren van een aanbieding of het plaatsen van een bestelling geeft de klant BestelTaart.nl te kennen deze voorwaarden te aanvaarden. De algemene voorwaarden kunnen aangepast worden en deze aanpassing kunt u herkennen aan het versie nummer. Op onze website is altijd de meest recente versie te vinden.

Aanbiedingen en prijzen
Aanbiedingen door en prijzen van BestelTaart.nl zijn vrijblijvend. BestelTaart.nl accepteert geen aansprakelijkheid voor zet- of drukfouten. BestelTaart.nl behoudt het recht om wijzigingen in kostprijzen, valutakoersen of (wettelijke) voorschriften per direct door te berekenen. Alle geldende prijzen zijn steeds exclusief BTW en exclusief verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. Op online media zoals websites zijn de prijzen altijd inclusief btw. Alle prijzen zijn gebaseerd op exclusief bezorgkosten. Bij bezorging worden extra kosten in rekening gebracht. Deze kosten worden in dat geval direct bij het bestellen zichtbaar gemaakt.

Diensten - De dienst die BestelTaart.nl aanbiedt is het verkopen en bezorgen van taarten, gebak en daaraan gerelateerde producten binnen Nederland. BestelTaart.nl behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.

Producten - Afhankelijk van seizoen en beschikbaarheid van grondstoffen, kunnen de te leveren producten afwijken van de afbeeldingen op de website, offerte of brochure. Indien op verzoek van de klant gekozen wordt voor een ander kleur marsepein kan het zijn dat deze afwijkt van het geen wat de klant in gedachten heeft. Kleuren van Marsepein wordt met de hand gekleurd en kunnen dus daarom altijd afwijken.

Besteltijd - Online : 24/7 bestelmogelijkheid u kunt door de weeks tot 17:00 voor levering voor de volgende dag. De tijden kunnen ieder moment aangepast worden op de website. Het is niet mogelijk om voor Zondag een taart te bestellen mits anders vermeld op de website. Op Zondag en Feestdagen kunnen er afwijkende besteltijden zijn.

Bestellingen - Door het plaatsen van een bestelling per telefoon, post, fax, e-mail, internet is de overeenkomst een feit. BestelTaart.nl behoudt zich het recht om bestellingen zonder opgave van reden te weigeren, dan wel voorwaarden daaraan te verbinden, zoals het vragen van een vooruitbetaling. Bestellingen worden altijd bevestigd door een e-mail naar het bij de bestelling opgegeven e-mailadres. Controleer altijd goed alle gegevens. BestelTaart.nl is niet verantwoordelijk voor eventuele typefouten. Wijzigingen kunnen tot 13:00 uur worden doorgegeven indien producten de dag erop moeten worden geleverd, met uitzondering van wijzigingen voor levering maandag dit dient vrijdag voor 13:00 uur gecommuniceerd te worden. BestelTaart.nl is niet verantwoordelijk voor foutief aangeleverde adressen of afleverdata.

Indien het een levering is die online is besteld
 zal de chauffeur ten alle tijde het product af leveren binnen de gestelde venstertijd(en), met een speling van 30 minuten voor en na venstertijd. Indien de chauffeur het niet kan leveren vanwege afwezigheid kan de chauffeur het product proberen af te leveren bij één van de naaste buren. Het is overigens geen verplichting dat de chauffeur de taart bij afwezigheid van de ontvanger probeert te bezorgen bij de naaste buren. Dagverse producten worden eenmalig de volgende dag nogmaals aangeboden, mits de week dag dit toe laat, om de kwaliteit te waarborgen. Bij het niet aanwezig zijn op de afgesproken venstertijd geeft geen recht op terugbetaling van het product.

Levertijden en bezorgen - BestelTaart.nl zal steeds streven naar snelle levering van de bestelling. Opgegeven levertijden/venstertijden zijn echter slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de overeenkomst te ontbinden. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden bedongen, gelden ook voor door BestelTaart.nl ten behoeve van de levering ingeschakelde derden. Als de taart bij een bedrijf of organisatie moet worden afgeleverd, dan wordt deze afgegeven bij de receptie of magazijn. Nadat de taart bij de receptie is afgeleverd is BestelTaart.nl niet meer verantwoordelijk voor de verdere interne aflevering. BestelTaart.nl levert in principe niet op zon- en feestdagen, tenzij anders met de koper is overeengekomen. In geval van calamiteiten en natuurrampen behouden wij ons het recht bestelde producten niet af te leveren.

In het geval van een internet bestelling
 : Wanneer de ontvanger niet op het bezorgadres aanwezig is, wordt geprobeerd de producten bij het aangrenzende bedrijf of de buren af te geven. Lukt dit niet dan wordt het product retour meegenomen en zal de bestelling terug naar de bakkerij gaan. De kosten voor de bezorging en de producten zijn in dat geval voor de klant die de bestelling heeft geplaatst. BestelTaart.nl verwerkt een standaard kaartje bij iedere levering met de naam van de besteller. De koper heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient de klant BestelTaart.nl daarvan zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 1 uur na de aflevering, telefonisch en gemotiveerd in kennis te stellen. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft BestelTaart.nl de keuze de desbetreffende producten te vervangen voor nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. Restitutie word slechts geaccepteerd indien zij vooraf bij BestelTaart.nl telefonisch zijn aangemeld. Vanaf ontvangst van de producten is de koper volledig aansprakelijk voor de kwaliteit, de hygiëne, de declaratie en het zorgvuldig vervoeren van de producten. Gezien de aard van de producten dient meestentijds een beperkte houdbaarheid in acht genomen te worden. Door BestelTaart.nl geleverd gebak en taarten dienen gekoeld bewaard te worden en mogen maximaal tot 24 uur na levering door de klant tot verteer aangeboden worden.  

Betaling - Alle bestellingen via de internet websites dienen vooruit betaald te worden via iDEAL of andere betaalmogelijkheden die worden aangeboden. Winkels, Horeca gelegenheden etc ontvangen een factuur met een betaaltermijn van 30 dagen, deze zal automatisch geïncasseerd worden. Facturen kunnen ook per overboeking voldaan worden, echter als de betaling niet binnen 30 dagen plaatsvind zullen er geen verdere leveringen zijn. BestelTaart.nl kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de eventuele schade of omzetderving door niet te leveren. Bestellingen met een order waarde van 10.000 euro of meer dienen ten alle tijde 30% aanbetaald te worden en 70% na levering ongeacht het betalingstermijn tenzij anders overeengekomen.

Prijzen - Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro's, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent en exclusief BTW, op de websites kunnen de bedragen inclusief btw getoond worden. De koper is de prijs verschuldigd die BestelTaart.nl in haar bevestiging aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-) fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door BestelTaart.nl worden gecorrigeerd. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.

Afbeeldingen op taarten - Afbeeldingen en foto's dienen aangeleverd te worden in de gangbare bestandsformaten JPG, GIF of PNG van voldoende resolutie. Ook bij een eigen ontwerp dient de afbeelding een hoge resolutie te hebben. BestelTaart.nl streeft er naar de kleuren van afbeeldingen zoveel mogelijk te continueren. Door het gebruik van eetbare inkt en printbenodigdheden kan het gebeuren dat kleuren en kwaliteit van foto's en logo's niet 100% overeenstemmen met het origineel of de getoonde productfoto's. BestelTaart.nl kan in dat geval niet aansprakelijk worden gesteld. BestelTaart.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud van ingezonden en als gevolg daarvan op producten verwerkte afbeeldingen. Desondanks is BestelTaart.nl zich bewust van haar maatschappelijke verantwoording en wil zij haar ethiek hoog houden. Daarom worden alle ingezonden afbeeldingen door BestelTaart.nl gecontroleerd op ongeoorloofde inhoud volgens Nederlands en Europees recht. Foto's die aanstoot geven (b.v. met pornografische of gewelddadige inhoud) of schadelijk kunnen zijn voor minderjarigen of persoonlijkheidsrechten en/of copyrights van derden kunnen schaden, worden geweigerd. De koper wordt terechtgewezen op het overtreden van onze voorwaarden en in de gelegenheid gesteld een andere afbeelding in te zenden of de koop te annuleren. 

Overmacht - In geval van overmacht heeft BestelTaart.nl het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van enige bestelling op te schorten, dan wel zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit de klant schriftelijk mede te delen en zulks zonder dat BestelTaart.nl gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, op last van NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. 

Klachten - Overal worden foutjes gemaakt. BestelTaart.nl doet er alles aan de bestellingen en leveringen zo soepel mogelijk te laten verlopen. Desondanks kan het voorkomen dat er iets misgaat. Mocht de klant een klacht willen indienen dan kan dat via de vermelde contactgegevens op de website. BestelTaart.nl neemt elke klacht uiterst serieus en zorgt voor een passende oplossing. Klachten worden uiterlijk binnen 3 werkdagen na levering behandeld.

Aansprakelijkheid - BestelTaart.nl is niet aansprakelijk voor schade, die niet aan opzet of grove schuld van BestelTaart.nl is toe te rekenen dan wel ontstaan is door omstandigheden die niet voor risico van BestelTaart.nl komen. BestelTaart.nl draagt geen verantwoordelijkheid voor informatie, foto's, folders en andere vormen van voorlichtingsmaterialen voor zover onder verantwoordelijkheid van derden uitgegeven. Voor handelingen en/of tekortkomingen van derden draagt BestelTaart.nl eveneens geen verantwoordelijkheid. BestelTaart.nl is niet aansprakelijk voor misverstaan, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en BestelTaart.nl, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van BestelTaart.nl. Aansprakelijkheid voor schade waartegen de klant reeds is verzekerd wordt ten alle tijden door BestelTaart.nl uitgesloten. BestelTaart.nl is niet aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens verzending van goederen wanneer deze op verzoek van de klant wordt uitgevoerd door een ander bedrijf dan BestelTaart.nl. Verzending is onder deze omstandigheden geheel voor risico van de klant.

Diversen - De klant van BestelTaart.nl dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten, welke rusten op de door BestelTaart.nl geleverde producten, geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. BestelTaart.nl garandeert niet dat de aan de koper geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrechten van derden.

Toepasselijk recht - Op alle rechtsbetrekkingen tussen BestelTaart.nl en haar klanten is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.